Usposabljanje za šolske mediatorje (50 ur)
Ciljna skupina
Program je namenjen mediatorjem, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja in želijo poglobiti svoje znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu oz. v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter želijo vzpostaviti ali sodelovati pri vzpostavljanju sistema šolske mediacije.

Cilji usposabljanja
 • pri udeležencih poglobiti znanje in sposobnosti vodenja mediacije v šolskem kontekstu;
 • usposobiti udeležence za vzpostavitev sistema šolske in vrstniške mediacije na lastni šoli;
 • usposobiti udeležence za izvajanje programa usposabljanja za vrstniške mediatorje;
 • prispevati k vzpostavljanju sistema šolske mediacije na šolah udeležencev.
Oblike in metode dela
 • predavanja
 • aktivno sodelovanje udeležencev
 • igre vlog in analiza
 • skupna refleksija mediacij
 • delo v paru in manjših skupinah
 • predstavitev in pogovor o izvedenih primerih in vzpostavljanju sistema mediacije na šoli
 • spremljanje in podpora pri vzpostavljanju sistema mediacije na šoli
 • priprava na izvajanje usposabljanja za vrstniške mediatorje na šoli
 • supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja
Pogoji za vključitev

Pogoj za udeležbo je zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje - 140 ur (oz. najmanj zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje: 1. sklop - 64 ur) pri Zavodu RAKMO ali drugo ustrezno usposabljanje, priznano s strani Zavoda RAKMO.

Potek usposabljanja:

Usposabljanje za šolske mediatorje – 50 ur (32 + 18) se izvaja v obliki:
 • dveh dvodnevnih seminarjev (2 x 16 ur),
 • eno supervizijsko srečanje (8 ur),
 • mediacija (10 ur).
Vsebina usposabljanja

VSEBINA USPOSABLJANJA
Sklop Vsebina Število ur
Prvi del - Sistem šolske mediacije
 • Sistem šolske mediacije
 • Vloga šolskega mediatorja
 • Izobraževanje zaposlenih na šoli
 • Delo s starši
 • Vaje in igre vlog
Skupaj:

16 ur

Drugi del - Usposabljanje za vrstniške mediatorje
 • Izbira kandidatov za usposabljanje za vrstniške mediatorje
 • Program usposabljanja za vrstniške mediatorje
 • Pregled in napotki za uporabo gradiva za izvedbo
 • Podpora pri izvedbi usposabljanja na šoli
 • Vaje in igre vlog
Skupaj:

16 ur

Supervizijski del - Supervizijsko srečanje
 • Supervizijsko srečanje
 • Igre vlog in urjenje
Skupaj:

8 ur

Praktični del - Izvajanje mediacije
 • Sodelovanje pri mediaciji in samostojno vodenje mediacije

10 ur

SKUPAJ:

50 ur


Seminarski del:

Na prvem delu se udeleženci seznanijo s sistemom šolske medicije in njeno specifiko. Seznanijo se s prednostmi šolske mediacije v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kakšni so pozitivni učinki izvajanja medicije tako med zaposlenimi v šoli, med samimi učenci kot tudi starši in na kakšen način mediacija pripomore k boljši šolski klimi. Seznanijo se z vlogo šolskega mediatorja in načinom vzpostavitve sistema šolske mediacije na njihovi šoli. Šolski mediatorji na šoli vzpostavijo in nato skrbijo za sistem šolske medicije, koordinirajo delo, organizirajo izobraževanja zaposlenih na šoli in osveščanja staršev ter usposabljajo učence za vrstniške mediatorje.
Na drugem delu se udeleženci seznanijo s programom usposabljanja za vrstniške mediatorje, pregleda se gradivo in dajo napotki za izvedbo usposabljanja vrstniških mediatorjev, kot tudi glede izbire udeležencev.
Udeleženci prevzamejo tudi program in gradivo za izvedbo usposabljanja vrstniških mediatorjev. Dele tega programa pa se na usposabljanju tudi preizkusi v vlogi izvajalcev oz. udeležencev programa.

Praktični del:

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja ali sodelovanja pri izvajanju formalnih ali neformalnih mediacij na šoli. Cilj je vzpostavljanje in omogočanje konsturktivnejšega načina obvladovanja konfliktov na šoli in s tem postopnega vpeljevanja šolske mediacije.

Supervizijski del:


Na supervizijskem delu udeleženci usposabljanja za šolske mediatorje predstavijo potek vzpostavljanja sistema šolske mediacije  in usposabljanja vrstniških mediatorjev na lastni šoli, kakšno je trenutno stanje na šoli, se pogovorijo o morebitnih zapletih in težavah pri vzpostavljanju sistema in skupaj s supervizorjem in ostalimi udeleženci poiščejo možne rešitve ter izpostavijo konkretne primere formalne ali neformalne mediacije, ki so jih vodili. Poudarek je na izmenjavi izkušenj in idej, analizi vzpostavljanja sistema in odpravljanju možnih zapletov oz. težav.

Izpitni del:


Del usposabljanja je tudi teoretični in praktični (igra vlog) preizkus.

Pogoji za pridobitev naziva 'šolski mediator'

Po uspešno zaključenem usposabljanju udeleženci dobijo potrdilo o udeležbi.
Ob izpolnjevanju spodaj navedenih pogojev kandidati pridobijo naziv 'šolski mediator' pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO:
 • uspešno zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje;
 • pridobljen naziv mediator;
 • uspešno vzpostavljen ali delno vzpostavljen sistem mediacije na šoli vključno s sistemom vrstniške mediacije;
 • oddano poročilo z opisom poteka vzpostavljanja in trenutnega stanja sistema šolske in vrstniške mediacije na lastni šoli.
Predavatelji:
 • Marko Iršič, MA, direktor Zavoda RAKMO, mediator in trener mediatorjev
Kotizacija za usposabljanje:

 • fizične osebe: 360,00 € oz. 3 obroki po 120,00 €,
 • pravne osebe: 427,00 € oz. 2 obroka po 213,50 €, pri vključitvi treh ali več udeležencev pa 366,00 €.

 • Dodatne informacije in prijava:

  Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana
  01 436 41 17,040 731 431
  www.rakmo.si, info@rakmo.si

   

  Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

   

  Več...


  Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

  Več...


  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je ustanovni član 
  Zavod RAKMO je član 

  European Mediation
  Network Initiative

  Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
  Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers  (c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
  Produkcija 5ka