☞ AKTUALNI TERMINI Usposabljanj, na katera sprejemamo prijave

 

Usposabljanje za družinske mediatorje je nadaljevalno usposabljanje za mediatorje, katerega predpogoj za udeležbo je zaključeno (ali vsaj že začeto) osnovno usposabljanje za mediatorje. Namenjeno je torej mediatorjem, ki želijo nadgraditi znanje mediacije ter poglobiti znanje in spretnosti na področju družinske mediacije, se spoznati z njenimi specifikami in posebnostmi, skupaj s spoznavanjem vsebinskih specifik, procesnih posebnosti in tudi zakonskih podlag, ki se tičejo družinske mediacije.

Usposabljanje za družinske mediatorje priporočamo vsem, ki delujete na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, prava, zdravstva... Pa tudi vsem, ki vas zanima dinamika družinskih odnosov in njihova psihologija ter načini in specifike reševanja konfliktov v družini, bodisi za profesionalno rabo ali za uporabo v vsakdanjem življenju, za izboljšanje kakovosti družinskega življenja.
 

Pogoj za udeležbo:

  • uspešno zaključeno 140 urno osnovno usposabljanje za mediatorje oziroma pridobljen naziv "Mediator"
  • ali že začeto (zaključen vsaj 1. sklop - 64 ur), a še ne dokončano osnovno usposabljanje za mediatorje (ki ga je potrebno uspešno zaključiti pred zaključkom usposabljanja za -družinske mediatorje). 

Cilji usposabljanja:

  • Udeležence seznaniti s specifikami družinske medicije in njenimi podvrstami.
  • Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.
  • Spoznati dodatne tehnike mediacije primerne za družinsko mediacijo.
  • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje postopka družinske mediacije tudi v zahtevnejših primerih družinskih konfliktov.
  • Pridobitev naziva "Družinski mediator"

Vodi:


Marko Iršič, MA, Certificiran mediator in trener mediatorjevTM, Direktor Zavoda RAKMOmediator in trener mediatorjev
Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, avtor številnih poljudnih in strokovnih publikacij.
Mediacijo preučuje in prakticira že od leta 1998 in je prvi certificiran transformativni mediator (Certified Transformative Mediator TM) v Sloveniji. Poleg mediacije in usposabljanj za mediatorje izvaja tudi transformativni coaching in različna izobraževanja s področja medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov.
Po uspešno zaključenih programih pridobite naziv "družinski mediator" pri Centru za mediacijo in obvladovanje konfliktov Zavoda RAKMO.
--------------------------------------

 

Oblike in metode dela:

- predavanja

- aktivno sodelovanje udeležencev pri pogovorih

- igre vlog in analiza

- skupna refleksija mediacij

- snemanje s kamero in analiza posnetkov

- delo v paru in manjših skupinah

- predstavitev in pogovor o izvedenih primerih družinske mediacije

- supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Organizacija usposabljanja:

- štirje dvodnevni seminarji (4 x 16 ur),

- tri šesturna supervizijska srečanja (3 x 6 ur),

- 20 ur izvajanja oz. sodelovanja pri izvajanju družinske mediacije in

- preizkus znanja ter mediacijske spretnosti na dvodnevnem izpitnem seminarju (20+16 ur)

 

Vsebina usposabljanja:

 

Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s

svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr.

Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem

urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije.

Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom

na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja

preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca

na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah,

prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog.

Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo.

Poudarek je na vodenju procesa procesa mediacije, počutju

ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili

še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje,

igre vlog, refleksija in teorije prepletajo.

 

Supervizijski del:

Udeleženci na supervizijskih srečanjih predstavijo svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih družinskih mediacij.

Z ostalimi udeleženci in mentorjem se pogovorijo o izvedenih primerih družinske mediacije, analizirajo morebitne težave glede poteka družinske mediacije in ozavestijo možne rešitve. Tudi igre vlog, ki so simulacija resničnih primerov, potekajo v sklopu supervizijskih srečanj. Po vsaki zaključeni igri vlog, udeleženci in mentor naredijo refleksijo. Poudarek je na utrjevanju in

nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti.

 

Praktični del:

Praktični del poteka preko izvajanja neformalnih družinskih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih družinskih mediacij z mentorjem ali somediatorjm. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju družinskih mediacij, dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja ter razviti samostojnost in visoko raven kompetence pri vodenju družinske mediacije.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za družinske mediatorje pridobijo naziv DRUŽINSKI MEDIATOR.

 

 

Pogoji za pridobitev naziva Družinski mediator:

 

- Zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje oz. predhodno pridobljen naziv mediator.

- Zaključiti Nadaljevalno usposabljanje za mediatorje vključno z udeležbo na izpitnem seminarju, pri čemer mora biti prisoten vsaj 90%. Če manjka na usposabljanju več kot 10% lahko, ob predhodnem dogovoru, (brez dodatnih stroškov v istem letu) nadomešča manjkajoče dele pri drugi skupini (v istem ali drugem kraju).
- Uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti, ki se snema in se praviloma opravlja na izpitnem seminarju, v trajanju najmanj 30 minut. Če kandidat ne opravi uspešno preizkusa na izpitnem seminarju se lahko (enkrat brez dodatnih stroškov) udeleži izpitnega seminarja pri drugi skupini. Lahko pa tudi odda izpitni posnetek naknadno in, če je pozitivno ocenjen, s tem izpolni pogoj preizkusa. Lahko pa kandidat izpitni posnetek odda že pred izpitnim seminarjem in se v tem primeru upošteva tisti primer, kjer se kandidat bolje odreže.

- Uspešno opraviti pisni izpit, ki vključuje tudi esej o procesu usposabljanja, v katerem izkaže zadostno mero teoretičnega znanja in razumevanja postopka in procesa mediacije.
- Opraviti najmanj 20 ur mediacije z resničnimi primeri (najmanj 3 različne primere). Od tega mora biti 10 ur mediacije v vlogi mediatorja, 5 ur mediacije v vlogi udeleženca mediacije in 5 ur po izbiri (v vlogi mediatorja ali v vlogi udeleženca). Šteje tudi neformalna mediacija, vključno z ločenimi srečanji. Mora pa biti vsaj 50% ur mediacije na skupnih srečanjih, kjer sta prisotna vsaj dva udeleženca (tako za vodenje, kot za udeležbo).
Če kandidati izvajajo tudi (formalno ali neformalno) mediacijo z otroki ali mladostniki (v
svoji družini, v šoli, dijaškem domu, skavtski organizaciji idr.) lahko vključijo tudi te
primere, vendar mora biti vsaj 5 ur mediacije z odraslimi.
- Oddati evidenco za izvedene mediacije in evidenco udeležbe na mediaciji na predpisanih obrazcih (z vsoto ur za vsako evidenco).
- Oddati poročila za (vsak primer mediacije posebej) vse izvedene mediacije in za vse udeležbe na mediaciji z poudarkom na procesu, na predpisanih obrazcih.
- Poravnati vse finančne obveznosti povezane z usposabljanjem.

 

 

 

Usposabljanje za družinske mediatorje (120 ur) - razlaga sklopov

 

Sklop

Vsebina

Število ur

Prvi del -

Specifike družinske

mediacije

- Specifike družinske mediacije

- Kako se družinska mediacija razlikuje od drugih pristopov

- Facilitativna in transformativna družinska mediacija

- Obvladovanje intenzivnih čustev v procesu mediacije

- Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih

- Predpisi s področja družine in družinske mediacije

- Povezovanje z drugimi službami (Sodišče, Notar, Odvetnik, Center za socialno delo, družinska terapija …)

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Drugi del -

Rekonstruktivna in proaktivna mediacija

- Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

- Kako lahko mediator pomaga pri izboljšanju partnerskih odnosov

- Kako obvladovati spremembe v naravnanosti do partnerja

- Kako se odzivati na dvom v smiselnost odnosa

- Proaktivna mediacija – odpravljanje ovir za kakovosten odnos

- Kako narediti dober odnos še boljši

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Tretji del -

Ločitvena in poločitvena mediacija

- Ločitvena mediacija

- Ne več partnerja, a še vedno starša

- Mesto otrok v procesu ločevanja in ločitvene mediacije

- Vpliv ločevanja na vse vpletene

- Obvladovanje negativnih čustev do bivšega partnerja

- Pravni okvir ločitvenega procesa

- Mediacija med ločenima staršema

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Četrti del -

Mediacija med družinskimi člani in bližnjimi sorodniki

- Mediacija med drugimi družinskimi člani (starši in otroci, sorojenci, člani reorganizirane družine, starimi starši in vnuki,...)

- Mediacija med sorodniki

- Mediacija med družino in subjekti, ki posegajo v njeno življenje

- Pogoste teme družinske mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Praktični del

- Sodelovanje pri izvajanju družinske mediacije in samostojno izvajanje mediacije

20 ur

Supervizijski del

- Tri supervizijska srečanja (3 x 8 ur)

Igre vlog in urjenje

24 ur

Izpitni del

- Dvodnevni izpitni seminar

16 ur

 

SKUPAJ:

120 UR

 

Cena Usposabljanja za družinske mediatorje (120 ur):

  • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
  • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

 

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka