"Če smo obrnjeni v pravo smer, moramo v tej smeri naprej."

Gospodarska mediacija

 

Gospodarska mediacja pomeni mediacijo med gospodarskimi subjekti kot so podjetja,samostojni podjetniki, gospodarska združenja in podobno ter v določenih okvirih tudi znotraj teh subjektov (na primer mediacija med lastniki in vodstvom podjetja) vključuje pa tudi mediacijo med podjetji in drugimi subjekti (državni organi, druge organizacije,...). Seveda pa imajo različna področja gospodarske mediacije določene specifike na primer mediacija med malimi podjetji je drugačna oz.poteka drugače kot med velikimi gospodarskimi družbami.

Delovno pravna mediacija v kolektivnih delovnih sporih

 

V kolektivnih delovno pravnih sporih se spori delijo na pravne in interesne. Pravni spor je spor, ki nastane zaradi kršitve določene pravice ali neizpolnitve določene pogodbene ali druge obveznosti. Pogosteje je to sicer  individualni delovni spor (kršitev pravice do letnega dopusta, nižje izplačana osnovna plača,….), lahko pa je tudi kolektivni delovni spor, kadar delodajalec krši določeno pravico vsem delavcem ali skupini delavcev. Interesni spor je kolektivni delovni spor, ki nastane, ko se ena pogodbena stranka, na primer delodajalec, ne želi pogajati za novo kolektivno pogodbo ali njene sprememb in dopolnitve. Nastane tudi tedaj, ko kolektivna pogodba nižje ravni, na ravni delodajalca, ali njegov splošni akt ni skladen z zakonom, kolektivno pogodbo ali z drugimi delovnimi predpisi.

Na mediacijo (eno ali več mediacijskih srečanj) se lahko prijavite s pomočjo spletne prijavnice, po telefonu: 01/436 41 17 ali preko emaila: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Lahko pa izpolnite vlogo za začetek mediacije in jo pošljete po elektronski ali navadni pošti. Kratek opis mediacije lahko preberete na strani mediacija.

Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na Vašo željo drugo stran povabimo s strani Centra. V vsakem primeru lahko pobudo za začetek mediacije pošljete po pošti na naslov: Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov, Zavod RAKMO, Parmova ul.53, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
Na prvem srečanju se podpiše tudi dogovor o mediaciji v enem izvodu, ki ga obdrži center, lahko pa tudi v več izvodih, tako da poleg centra dobi po en izvod tudi vsaka stran. Vsebina mediacije ostane zaupna, razen če se glede tega medianti dogovorijo drugače.
Ob zaključku mediacije ste povabljeni tudi k izpolnitvi evalvacijskega vprašalnika, ki ga lahko posredujete mediatorju ali pa ga pošljete neposredno centru po pošti ali elektronski pošti.

Vrste gospodarske mediacije

Spori med malimi podjetji
Med podjetji nastajajo spori tudi zaradi dejstva, da so podjetja na določenem trgu medsebojno povezana in so za doseganje dobrih poslovnih rezultatov primorana sodelovati. Med malimi podjetji gre sodelovanje tudi v smeri zagotavljanja vsega, kar potrebno, da manjše podjetje uspešno posluje oz. da se na trgu obdrži. Tako spori nastajajo v zvezi z opravljanjem storitev enega podjetja za drugega npr. gradnja, inštalacije, računovodske storitve, IT storitve, dobava pisarniškega materiala, itd., pogosti pa so tudi kompleksnejši spori npr. spori zaradi izvršb, stečajev in odškodninski spori. V vseh navedenih in tudi drugih primerih je smiselno reševati spor sporazumno s pomočjo mediacije, saj bi bila škoda iz naslova nerešenega konflikta lahko velika ali pa za manjše podjetje celo usodna.

Spori med malimi in velikimi podjetji
Načeloma spori med podjetji niso zelo obremenjeni s čustvenim nabojem, saj si podjetja prizadevajo reševati spore zato, da bi se nato poslovni odnos nadaljevala. To dejstvo je nekoliko na preizkušnji med malimi in velikimi podjetji, še posebej če gre za razne prevzeme ali združevanja podjetij. Hitro se namreč lahko zgodi, da se manjše podjetje znajde v šibkejšem oz. podrejenem položaju. Spori, ki iz tega izvirajo  so npr. spori za ohranitev lastnih blagovnih znamk ali produktov, spori zaradi ukinitev prejšnjih delovnih mest, spori zaradi zapiranja obratov itd. Mediacija v takih primerih lahko pripomore, da se najde tako rešitev spora, ki je tudi za manjše podjetje dobra in s katero lahko tudi večje podjetje pridobi več, kot pa bi, če bi vsililo svojo rešitev.

Spori med velikimi podjetji
Čeprav se spori med podjetji po navadi odražajo v ozkem segmentu odnosov, lahko moteče vplivajo na ugled oz. položaj posameznega podjetja na trgu.  Slednje še posebej velja za velika podjetja. Tovrstni spori izhajajo med drugim tudi iz prevladujočega položaja določenega podjetja na trgu, iz omejevanja konkurence, izpolnjevanja pogojev distribucijskih pogodb itd.  Nekateri spori, ki se pojavljajo med velikimi podjetji, se sicer ne razlikujejo bistveno od sporov med malimi podjetji, vendar pa so posledice sporov med velikimi podjetji bolj daljnosežne in lahko prizadenejo večje število ljudi. Tudi za podjetja so posledice lahko težje, na primer izguba velikega števila strank, padec vrednosti delnic ipd. Tudi tu je mediacija zelo dobrodošla kot pomoč pri sporazumnem reševanju sporov, saj lahko pomaga najti rešitev veliko hitreje in posledično lahko prihrani velike stroške ali prepreči velik upad dohodka vpletenim stranem.

Spori med podjetjem in državnimi organi
Ker morajo vsa podjetja pri svojem poslovanju upoštevati zelo veliko število predpisov in so vseskozi nadzorovana s strani državnih organov, je nastanek sporov praktično neizbežen. Po eni strani spori nastajajo zaradi nerazumevanja oz. nepazljivosti pri uporabi predpisov, po drugi strani pa se spori lahko razvijejo tudi zaradi nestrinjanja z odločitvami državnih organov v konkretnih postopkih. Gre npr. za spore s področja ustanavljanja gospodarskih družb, spore nastale zaradi neupoštevanja ali različnega razumevanja davčnih predpisov ali navodil, predpisov o delovanju trga, delovnih predpisov itd.

Spori med podjetjem in drugimi institucijami
Podjetja pri svojem poslovanju prihajajo v stik tudi z različnimi društvi, nevladnimi organizacijami, zbornicami in zasebnimi zavodi. Do sporov prihaja na primer v primerih, ko podjetja poslujejo v nasprotju s stališči oz. smernicami, ki jih zastopa katera od naštetih institucij, ali ko so podjetja sama član katere od institucij. Tako gre za spore povezane z nespoštovanjem človekovih pravic, pravic invalidov, zaščite živali in okolja, ter za spore povezane s kršitvijo članskih obveznosti podjetja do institucije, kršitve ugleda institucije in druga ravnanja, ki so v nasprotju z ustanovnim aktom in drugimi akti institucije.

Vse zgraj navedene primere sporov in seveda tudi druge, ki v zgornjih opisih niso zajeti, je smiselno reševati z mediacijo, če sta le obe strani pripravljeni poizkusiti.

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka