Prostorska in okoljska mediacija
Sodobne ureditve s podrocja varstva okolja so zelo formalizirane in tako je tudi v Sloveniji varstvo okolja podrocje, ki ima strogo dolocene postopke glede sprejemanja ustreznih odlocitev. Ta formaliziranost vkljucuje tudi nabor pravnih sredstev, s katerimi se lahko prizadete stranke borijo za svoje pravice. Vendar pa tukaj nastaja velik paradoks; koncni cilj vsakega posega v naravo se dogaja v naravi sami (najsi gre za gradnjo objekta, ceste ali rudnika), nastali problem ali spor pa rešujemo s pravnimi sredstvi, kar pomeni, da se na sodišcu boj vedno bije okoli drugih zadev – ali so bile vse alternative ustrezno ovrednotene ali je bila javnost primerno obvešcena ali so bili predstavljeni objektivnipodatki. To bojišce pa je v celoti odmaknjeno od polja resnicnih interesov vkljucenih (na primer nekdo želi graditi dolocen objekt, drugi pa želi, da se ga ne gradi). Mediacija kot neformalen postopek lahko pomaga, da se stranke izognejo tem prerekanjem glede formalnosti, ki pravzaprav niso polje njihovega dejanskega interesa.

Specifike sporov na podrocju varstva okolja so zlasti: vkljucenost številnih partnerjev v konfliktu, eno stran pogosto predstavlja vecja skupina ljudi, kompleksnost vsebin spora, velike razlike na nivoju dejstev in vrednot, nasprotje zasebnega in javnega interesa, izrazito neenakomerna distribucija moci (možnosti vplivanja) in virov (ekspertno znanje, cas, financni viri) med udeleženci, visoka vpletenost javnosti in medijev, pogosto spor zavzame širše politicne dimenzije (lokalna, regionalna ali nacionalna politika), obicajno zadeva življenje posameznikov ali kakovost življenja ljudi, lokalni interesi lahko nastopijo zoper interese družbe kot celote. Odlocilno pa je zlasti, da obstaja nevarnost, da se v primeru realizacije spornega povzroci škoda v naravi, ki je ob kasnejšem sprejemu drugacne odlocitve ni vec možno popraviti.
Specificno je tudi vodenje samega mediacijskega postopka, saj zaradi kompleksnosti pogosto v njem sodeluje vec mediatorjev, posebna pozornost pa je namenjena izvedbi kvalitetnega predmediacijskega postopka, kjer je to potrebno.
 

Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 25.3.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Obvladovanje stresa (8 ur) - četrtek, 22.4.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Utrditveni seminar za mediatorje (8 ur), Torek, 4.5.2021, 15.00 - 20.30, ONLINE

 

Več...


Mediacija: posredovanje v sporih (16 ur), Sreda in četrtek, 7. - 8.4.2021, 14.00 - 20.30, ONLINE

Več...


Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je ustanovni član 
Zavod RAKMO je član 

European Mediation
Network Initiative

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios
Evropskega združenja za transformativno mediacijo UIA - Word Forum of Mediation Centers(c) 2011-2021 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov - Vse pravice pridržane
Produkcija 5ka