Pridobitev naziva Mediator - z mednarodno veljavnostjo.

 

☞ AKTUALNI TERMINI USPOSABLJANJ, na katera sprejemamo prijave  

 

O usposabljanju za mediatorje:

 

Usposabljanje za mediatorje je namenjeno vsem, ki si želite postati mediator in pa tudi vsem, ki si želite naučiti mediacijskih veščin in uspešnega reševanja konfliktov ter izboljšati svojo komunikacijo - posebej priporočamo vsem, ki delate z ljudmi.
Mediacijske veščine so namreč izredno učinkovito komunikacijsko orodje in cenjena kompetenca, saj nam pomagajo k učinkovitem soočenju in razreševanju konfliktov, boljši komunikaciji, vzpostavljanju dobrih in sodelovalnih odnosov, ustvarjalnem reševanju problemov, bolj učinkovitem vodenju...
 
Mediacijska znanja lahko uporabljamo v svojem profesionalnem in osebnem okolju, še posebej na področjih kjer se vsakodnevno dela z ljudmi, na vodstvenih pozicijah in managementu, v pravu, v socialnem varstvu, šolstvu, zdravstvu...
Mediacija nam omogoča boljše rokovanje z ljudmi in ustvarjanje dobrih in sodelovalnih odnosov, uspešna komunikacija pa je že dolgo prepoznana kot ključ za poslvni in osebni uspeh.
  

Opis usposabljanja:

Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 140 ur predstavlja temelj za izvajanje mediacije in omogoča pridobitev mednarodno priznanega naziva Mediator.

Na osnovnem usposabljanju se boste spoznali z mediacijskimi veščinami in pridobili znanja za samostojno in kompetentno vodenje formalne ali neformalne mediacije. 

 

140 urno usposabljanje zajema 2. sklopa (1. sklop 64 ur + 2. sklop 76 ur). Za razvijanje veščin, uporabnih v lastnem okolju (doma, na delovnem mestu ...) oz. za vodenje neformalne mediacije zadošča že 1. sklop (64 ur) usposabljanja, za razvoj sposobnosti za samostojno vodenje formalne mediacije in pridobitev naziva MEDIATOR pa je potreben tudi 2. sklop (76 ur) usposabljaja oz. je potrebno uspešno zaključiti usposabljanje - vključno s teoretičnim in pisnim izpitom.

Za resnejše delo na področju mediacije priporočamo, poleg osnovnega, tudi nadaljevalno usposabljanje na zadevnem področju (npr. za družinske mediatorjemediatorje v podjetjih ipd.).

 

 

Skladnost programa

 • Program je potrjen s strani Komisije  za nadzor nad delom mediatorjev, obravnavo pritožb in presojo ustreznosti izobraževanj v skladu s Pravilnikom o izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku.
 • Program je skladen z zahtevami Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč in zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov ter omogoča prijavo za vpis zunanjih izvajalcev mediacije na seznam mediatorjev pri ministrstvu, pristojnem za družino.
 • Program ustreza oz. celo presega standarde, postavljene pri Slovenskem združenju mediacijskih organizacij - MEDIOS, in zadošča za uvrstitev na katerikoli seznam mediatorjev v Sloveniji (npr. za mediatorje na sodiščih, na ministrstvu za zdravje, seznam mediatorjev pri Zavodu RAKMO ipd.) in je tudi mednarodno priznano.

Komu je namenjeno 

V dinamično zasnovan program osnovnega usposabljanja za mediatorje se lahko vključi vsak, ki si želi postati mediator in pa vsi, ki imate željo ki si želi spoznati mediacijo, izboljšati svoje komunikacijske veščine in se naučiti osnovnih mediacijskih tehnik za uporabo v svojem delovnem okolju ali osebnem življenju. Posebej priporočamo vsem, ki želijo razviti svoje sposobnosti za soočanje s konflikti, reševanje in preprečevanje le teh, ter vsem, ki se dnevno soočate z delom z ljudmi - npr. vodje in managerji, prodajniki, pravniki, zdravstveni delavci, delavci v socialnem varstvu, učitelji, ...

Za vključitev v usposabljanje niso potrebna posebna predznanja.

 

Cilji usposabljanja: 

 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v mediaciji.
 • Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.
 • Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.
 • Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.
 • Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.
 • Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

Oblike in metode dela: 

 1. predavanja
 2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
 3. igre vlog in analiza
 4. skupna refleksija mediacij
 5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
 6. delo v paru in manjših skupinah
 7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
 8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:

 • petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),
 • dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),
 • izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),
 • teoretičnega preizkusa znanja in
 • dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

Vsebina usposabljanja


Seminarski del:

Ob podajanju teorije so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr. Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije. Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji. Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog. Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje. Program je zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorija prepletajo.

 

Utrditveni del:

Glavni poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti, ki poteka v obliki iger vlog in refleksije.Udeleženci pa na srečanjih predstavijo tudi svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij ter jih s trenerjem in ostalimi udeleženci analizirajo.

 

Praktični del (za izvedbo so odgovorni udeleženci):

Obvezen praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti.

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

Pridobitev naziva mediator

 

Usposabljanje vodi

mag. Marko Iršič, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, ustanovitelj Zavoda RAKMO in avtor številnih knjig in člankov s področja mediacije, obvladovanja konfliktov in komunikacije.

>> Več o predavatelju 

 

Kotizacija: 

 • fizične osebe: 1.050,00 € oz. 7 obrokov po 150,00 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 990,00 €),
 • pravne osebe: 1.268,80 € oz. 4 obroki po 317,20 € (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 1.207,80 €).

 

Dodatne informacije in prijava:

 

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 040 731 431

www.rakmo.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

PRIJAVA NA USPOSABLJANJE

  

 

 Prenesite si PROGRAM tukaj (PDF)

 

OSNOVNI PROGRAM

Prvi sklop usposabljanja (64 ur): seminarski del

Sklop

Vsebina

Število ur

Prvi del -

Osnove mediacije

Konflikt in njegovo ozadje

Model transformacije konflikta

Konkretni primeri konfliktnih situacij

Mediacija - učinkovita strategija za obvladovanje konfliktov

Vrste, prednosti in pomen mediacije

Mediator in njegova vloga

Temeljna načela mediacije

Osnove vodenja mediacije

Mediacija v različnih okoljih

Posebnosti mediacie v različnih vrstah sporov

Mediacija v delovnih sporih

Mediacija v družinskih sporih

Mediacija v gospodarskih sporih

Mediacija v civilnih sporih

Mediacija v šoli

Mediacija v skupnosti

Mediacija med žrtvijo in storilcem

Faze mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Drugi del -

Jedrne faze mediacije

Jedrne faze mediacije

Uvod v tehnike v mediaciji

Aktivno poslušanje

Zrcaljenje (reflecting)

Povzemanje (summarizing)

Preverjanje (checking in)

Postavljanje pravih vprašanj

Ločeni sestanek oz. ločeno srečanje

Reframing (Preokvirjanje)

Testiranje realnosti

Razvoj osebnosti (prikaz skozi metodo transakcijske analize)

Izhod iz slepe ulice oz. strategije za premik iz mrtve točke

Kdaj z mediacijo nadaljevati in kdaj jo prekiniti

Igre vlog in urjenje

 

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

 

Tretji del -

Občutljivost za proces in sogovornike

Čustva in njihov vpliv na proces mediacije

Tehnike mediatorja za obvladovanje močnih čustev
Ravnovesje moči– Mediacija na centrih za socialno delo
Posebnosti mediacije v družinskih sporih
Predpisi s področja družinskih razmerij in mediacije v družinskih sporih
Nasilje in zlorabe v družinskih odnosih; prepoved mediacije v primerih suma nasilja v družini

Pogajanja

Spremljanje dinamike konstruktivnosti pogovora

Ohranjanje občutljivosti

Snemanje in analiza posnetkov

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

 

Četrti del -

Začetne in zaključne faze mediacije, mediatorska etika in predpisi

 

Začetne faze mediacije

Kaj če ena od strani noče sodelovati

Uvodni sestanek, uvodni nagovor mediatorja in uvodne izjave strank

Uvodni pogovor

Povzetek in zaključek srečanja

Pisanje sporazuma

Zaključek neuspešne mediacije

Mediatorska etika

Predpisi o mediaciji

Organizacija mediacije na sodišču

Razlika med mediacijo in sodno poravnavo

Umestitev mediacije  v kontekst pomoči s strani tretje osebe

Zaključne faze mediacije

Igre vlog in urjenje

 

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

SKUPAJ:

64 UR

Drugi sklop usposabljanja (56 + 20 ur)

Sklop

Vsebina

Število ur

Peti del - Somediacija, supervizija in delovanje Centra

Somediacija

Supervizija

Mediacija v mediacijskih organizacijah

Napotitev na mediacijo

Premagovanje ovir za mediacijo

Igre vlog in urjenje

 

6 ur

 

10 ur

Skupaj:

16 ur

Praktični del*

sodelovanje pri mediaciji in samostojno izvajanje formalne ali neformalne mediacije

20 ur

Utrditveni del

2 utrditvena seminarja (8 ur in 16 ur)

igre vlog in urjenje

24 ur

Izpitni del

dvodnevni izpitni seminar

16 ur

   

*za izvedbo praktičnega dela so odgovorni udeleženci

SKUPAJ:

76 UR

 

SKUPAJ:

140 UR

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka