Vsebine iz gospodarske, delovne in družinske mediacije.

Pridobitev naziva Mediator za gospodarske in delovne spore ali Družinski mediator.

 

☞ AKTUALNI TERMINI, na katera sprejemamo prijave 

  

Nadaljevalno usposabljanje za mediatorje - splošno je namenjeno mediatorjem oz. vsem, ki imajo že opravljeno Osnovno usposabljanje za mediatorje in želijo nadgraditi in poglobiti znanje iz mediacije, spoznati specifike mediacije v primerih gospodarske mediacije, delovne mediacije in mediacije v podjetjih in družinske mediacije ter poglobiti mediacijske spretnosti na teh področjih in spoznati tudi vsebinske specifike, procesne posebnosti in zakonske podlage mediacije iz omenjenih področij.

 

Usposabljanje priporočamo vsem, ki delujete na področjih gospodarstva in delovno-pravnih področjih, podjetnikom, kadrovikom, zaposlenim na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva... Pa tudi vsem, ki vas zanima dinamika reševanja konfliktov v omenjenih področjih, psihologija odnosov in specifike reševanja sporov v gospodarski, delovni in družinski sferi - bodisi za profesionalno rabo ali za uporabo v vsakdanjem življenju. 
 

 

Pogoj za udeležbo:

 

Pogoj za udeležbo je predhodno pridobljen naziv "Mediator" oz. opravljeno 140 urno Osnovno usposabljanje za mediatorje pri Zavodu Rakmo oz. že začeto (zaključen vsaj 1. sklop - 64 ur), a še ne dokončano osnovno usposabljanje za mediatorje (ki ga je potrebno uspešno zaključiti pred zaključkom Nadaljevalnega usposabljanja). 

Prav tako se nadaljevalnega usposabljanja lahko udeležite vsi, ki ste Osnovno usposabljanje opravili pri drugi organizaciji, ki izvaja ustrezna usposabljanja. 

 

Cilji usposabljanja:

 • Udeležence seznaniti s specifikami mediacije v podjetjih, gospodarske mediacije in družinske mediacije.

 • Spoznati različne načine mediacije v podjetjih: Notranja in zunanja mediacija, Timska mediacija in razviti razumevanje pomena in smiselnosti pri izbiri načina mediacije

 • Spoznati in razumeti specifike reševanja konfliktov in mediacije v delovnih sporih, v kolektivu in med vodstvom in zaposlenimi ter preigrati nekaj primerov iz posameznega področja

 • Spoznati specifike partnerske mediacije in opredeliti razlike med rekonstruktivno in proaktivno mediacijo
 • Opredeliti pogoste teme v partnerski mediaciji in nadgraditi razumevanje različnih tem in pomena le-teh za proces mediacije
 • Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.
 • Preučiti posebnosti gospodarske mediacije na konkretnih primerih
 • Spoznati posebnosti mediacija med podjetji in mediacije med lastniki podjetja

 • Opredelitev in spoznavanje specifik v partnerski mediaciji ter v mediaciji v postopku ločitve in po njej

 • Seznaniti se z zakonskim okvirom družinske problematike in družinske mediacije.

 • Poglobiti razumevanje in nadgraditi sposobnosti za vodenje mediacije v zahtevnejših procesih delovne, gospodarske in družinske mediacije
 • Usposobiti udeležence za samostojno vodenje mediacije v gospodarskih, delovnih in družinskih sporih

 • Pridobitev naziva Mediator v gospodarskih in delovnih sporih ali Družinski mediator ob izpolnitvi vseh pogojev (uspešno zaključeno usposabljanje + oddana izpitna dokumentacija)

Izvajalec:

Marko Iršič, MA, Certificiran mediator in trener mediatorjev TM, Direktor Zavoda RAKMO 
Marko Iršič je eden vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju komunikacije in obvladovanja konfliktov, predavatelj, mediator in trener mediatorjev, avtor številnih poljudnih in strokovnih publikacij.
Mediacijo preučuje in prakticira že od leta 1998 in je prvi certificiran transformativni mediator s strani Ameriškega Inštituta za preučevanje transformacije konfliktov (Certified Transformative Mediator TM) v Sloveniji. Poleg mediacije in usposabljanj za mediatorje izvaja tudi transformativni coaching in različna izobraževanja s področja medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov.
 
--------------------------------------

 

Oblike in metode dela:

- predavanja

- aktivno sodelovanje udeležencev pri pogovorih

- igre vlog in analiza - simulacija vodenja mediacije

- delo v parih in skupinah

- skupinska diskusija in refleksija

- snemanje s kamero in analiza posnetkov

- predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije

- supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

 

Organizacija usposabljanja - izvajamo dve obliki usposabljanja:

 

Program 7 delov po 16 ur (izvedba 14.00 - 20.30):

- štirje dvodnevni seminarji (4 x 16 ur),

- tri supervizijska srečanja (3 x 8 ur),

- 20 ur izvajanja oz. sodelovanja pri izvajanju družinske mediacije in

- preizkus znanja ter mediacijske spretnosti na dvodnevnem izpitnem seminarju (16 ur)

 

Program 8 delov po 12 ur (izvedba 16.00 - 20.30):

- štirje dvodnevni seminarji (4 x 12 ur),

- tri supervizijska srečanja (3 x 12 ur),

- 20 ur izvajanja oz. sodelovanja pri izvajanju družinske mediacije in

- preizkus znanja ter mediacijske spretnosti na dvodnevnem izpitnem seminarju (12 ur)

 

 

Vsebina usposabljanja:

 

Seminarski del:

Ob podajanju teorije skozi predavanje, so udeleženci povabljeni, da aktivno sodelujejo s svojimi razmišljanji, vprašanji, razjasnjevanji, mnenji, idr.

Poleg teoretičnih osnov je poudarek predvsem na praktičnem urjenju in razvijanju spretnosti vodenja procesa mediacije.

Praktični del se izvaja v obliki praktičnih vaj, s precejšnjim poudarkom na igri vlog. Cilj igre vlog je predvsem, da se udeleženci usposabljanja preizkusijo tako v vlogi mediatorja kot tudi v vlogi udeleženca na mediaciji.

Praktične vaje se izvajajo v paru ali manjših skupinah, prav tako se v manjših skupinah izvajajo tudi igre vlog.

Po vsaki zaključeni praktični vaji in igri vlog, udeleženci naredijo refleksijo. Poudarek je na vodenju procesa procesa mediacije, počutju ob tem, kaj so naredili dobro in kaj bi prihodnjič lahko naredili še bolje.

Program je izredno dinamičen in zasnovan tako, da se praktične vaje, igre vlog, refleksija in teorije prepletajo.

 

Supervizijski del:

Udeleženci na supervizijskih srečanjih predstavijo svoje primere izvedenih neformalnih in formalnih mediacij.

Z ostalimi udeleženci in mentorjem se pogovorijo o izvedenih primerih mediacije, analizirajo morebitne težave glede poteka mediacije in ozavestijo možne rešitve. Tudi igre vlog, ki so simulacija resničnih primerov, potekajo v sklopu supervizijskih srečanj. Po vsaki zaključeni igri vlog, udeleženci in mentor naredijo refleksijo. Poudarek je na utrjevanju in nadaljnjem razvijanju mediacijskih spretnosti.

 

Praktični del - za izvedbo so odgovorni udeleženci sami:

Praktični del poteka preko izvajanja neformalnih mediacij in sodelovanja pri izvajanju formalnih mediacij z mentorjem ali somediatorjm. Cilj praktičnega dela je pridobivati izkušnje pri vodenju mediacije iz primerov gospodarske, delovne in družinske mediacije, dodatno okrepiti medicijske tehnike in sposobnosti mediatorja ter razviti samostojnost in visoko raven kompetence pri vodenju mediacije iz omenjenih področij.

 

Izpitni del:

Usposabljanje se zaključi s teoretičnim preizkusom in dvodnevnim izpitnim seminarjem, na katerem udeleženci opravljajo preizkus mediacijske spretnosti. 
Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Nadaljevalnega usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv Mediator v gospodarskih in delovnih sporih ali Družinski mediator.

 

Pogoji za pridobitev naziva:

- Zaključeno osnovno usposabljanje za mediatorje oz. predhodno pridobljen naziv mediator.

- Zaključiti Nadaljevalno usposabljanje za mediatorje vključno z udeležbo na izpitnem seminarju, pri čemer mora biti prisoten vsaj 90%. Če manjka na usposabljanju več kot 10% lahko, ob predhodnem dogovoru, (brez dodatnih stroškov v istem letu) nadomešča manjkajoče dele pri drugi skupini (v istem ali drugem kraju).
- Uspešno opravljen preizkus mediacijske spretnosti, ki se snema in se praviloma opravlja na izpitnem seminarju, v trajanju najmanj 30 minut. Če kandidat ne opravi uspešno preizkusa na izpitnem seminarju se lahko (enkrat brez dodatnih stroškov) udeleži izpitnega seminarja pri drugi skupini. Lahko pa tudi odda izpitni posnetek naknadno in, če je pozitivno ocenjen, s tem izpolni pogoj preizkusa. Lahko pa kandidat izpitni posnetek odda že pred izpitnim seminarjem in se v tem primeru upošteva tisti primer, kjer se kandidat bolje odreže.

- Uspešno opraviti pisni izpit, ki vključuje tudi esej o procesu usposabljanja, v katerem izkaže zadostno mero teoretičnega znanja in razumevanja postopka in procesa mediacije.
- Opraviti najmanj 20 ur mediacije z resničnimi primeri (najmanj 3 različne primere). Od tega mora biti 10 ur mediacije v vlogi mediatorja, 5 ur mediacije v vlogi udeleženca mediacije in 5 ur po izbiri (v vlogi mediatorja ali v vlogi udeleženca). Šteje tudi neformalna mediacija, vključno z ločenimi srečanji. Mora pa biti vsaj 50% ur mediacije na skupnih srečanjih, kjer sta prisotna vsaj dva udeleženca (tako za vodenje, kot za udeležbo).
Če kandidati izvajajo tudi (formalno ali neformalno) mediacijo z otroki ali mladostniki (v
svoji družini, v šoli, dijaškem domu, skavtski organizaciji idr.) lahko vključijo tudi te
primere, vendar mora biti vsaj 5 ur mediacije z odraslimi.
- Oddati evidenco za izvedene mediacije in evidenco udeležbe na mediaciji na predpisanih obrazcih (z vsoto ur za vsako evidenco).
- Oddati poročila za (vsak primer mediacije posebej) vse izvedene mediacije in za vse udeležbe na mediaciji z poudarkom na procesu, na predpisanih obrazcih.
- Poravnati vse finančne obveznosti povezane z usposabljanjem.

 

 

PROGRAM Nadaljevalnega usposabljanja - Splošni: 7 srečanj (14.00 - 20.30)

 

 Sklop

            Vsebina

 Število   ur

 Prvi del -

 Mediacija v podjetju

   -       Opredelitev mediacije v podjetjih

   -       Notranja in zunanja mediacija

   -       Timska mediacija

   -       Mediacija v delovnih sporih, Mediacija v kolektivu, Mediacija med vodstvom in zaposlenimi

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

 

   6 ur

 10 ur

Skupaj:

 16 ur

 Drugi del -

 Partnerska mediacija

   -       Specifike družinske mediacije

   -       Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

   -       Pogoste teme partnerske mediacije

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

   6 ur

 10 ur

Skupaj:

 16 ur

 Tretji del -

 Gospodarska mediacija

   -        Posebnosti gospodarske mediacije

   -        Mediacija med podjetji

   -        Mediacija med lastniki podjetja

   -        Konkretni primeri mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije

   -        Igre vlog in urjenje

 

 

 

   6 ur

 10 ur

Skupaj:

 16 ur

 Četrti del -

 Ločitvena in poločitvena mediacija

   -       Ločitvena mediacija

   -       Ne več partnerja, a še vedno starša

   -       Pravni okvir ločitvenega procesa

   -       Mediacija med ločenima staršema

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

   6 ur

 10 ur

Skupaj:

 16 ur

 Praktični del

   -       Sodelovanje pri izvajanju mediacije in samostojno izvajanje mediacije iz področij gospodarske, delovne in/ali družinske mediacije

 

 20 ur

 Utrditveni del

   -       Utrditveni seminarji (3 x 8 ur)

   -       Igre vlog in urjenje

 

 24 ur

 Izpitni del

   -       Dvodnevni izpitni seminar

 16 ur

 

SKUPAJ:

120 UR

 

 

 

PROGRAM Nadaljevalnega usposabljanja - Splošni: 8 srečanj (16.00 - 20.30)

 

 Sklop

            Vsebina

 Število   ur

 Prvi del -

 Mediacija v podjetju

   -       Opredelitev mediacije v podjetjih

   -       Notranja in zunanja mediacija

   -       Timska mediacija

   -       Mediacija v delovnih sporih, Mediacija v kolektivu, Mediacija med vodstvom in zaposlenimi

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

 

  6 ur

  6 ur

Skupaj:

 12 ur

 Drugi del -

 Partnerska mediacija

   -       Specifike družinske mediacije

   -       Partnerska ali zakonska (Rekonstruktivna in proaktivna) mediacija

   -       Pogoste teme partnerske mediacije

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

  6 ur

  6 ur

Skupaj:

 12 ur

 Tretji del -

 Gospodarska mediacija

   -        Posebnosti gospodarske mediacije

   -        Mediacija med podjetji

   -        Mediacija med lastniki podjetja

   -        Konkretni primeri mediacije v podjetju ali gospodarske mediacije

   -        Igre vlog in urjenje

 

 

 

  6 ur

  6 ur

Skupaj:

 12 ur

 Četrti del -

 Ločitvena in poločitvena mediacija

   -       Ločitvena mediacija

   -       Ne več partnerja, a še vedno starša

   -       Pravni okvir ločitvenega procesa

   -       Mediacija med ločenima staršema

   -       Igre vlog in urjenje

 

 

  6 ur

  6 ur

Skupaj:

 12 ur

 Praktični del

   -       Sodelovanje pri izvajanju mediacije in samostojno izvajanje mediacije iz področij gospodarske, delovne in/ali družinske mediacije

 

 20 ur

 Utrditveni del

   -       Utrditveni seminarji (3 x 12 ur)

   -       Igre vlog in urjenje

 

 36 ur

 Izpitni del

   -       Dvodnevni izpitni seminar

 12 ur

 

SKUPAJ:

120 UR

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2024 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka