A. UVODNO

 

 1. Standardi za izvajanje mediacije se nanašajo na njeno izvajanje v okviru samostojnedejavnosti oseb zasebnega prava (mediacijske organizacije) ter so oblikovani kotpriporočila članicam Združenja mediacijskih organizacij Slovenije ‐ MEDIOS.
 2. Standardi so namenjeni zagotavljanju kakovosti izvajanja mediacije in se nanašajona vse faze nudenja mediacijskih storitev (pred‐mediacijski postopek, mediacijaitd.).

 

B. IZVAJANJE STORITEV MEDIACIJE

 1. Mediacijske organizacije izvajajo mediacijo skladno s statusno pravnimi predpisi,ki urejajo njihovo delovanje (registrirana dejavnost itd.) ter predpisi, ki urejajovarstvo potrošnikov.
 2. Mediacijske organizacije prosto izbirajo slog mediacije, ki ga izvajajo(preoblikovalna, podporna, ocenjevalna itd.) pri čemer mediantom pojasnijoznačilnosti mediacije, ki jo izvajajo (pojasnilna dolžnost).
 3. Mediacijske organizacija lahko s svojim aktom določi utemeljene okoliščinezaradi katerih zavrne izvedbo mediacije.
 4. Mediacijska organizacija praviloma zagotovi mediantu prosto izbiro mediatorja,pri čemer medianta vnaprej seznani z morebitnimi posledicami njegove izbire(npr. dodatni stroški).
 5. Mediacijska organizacija v izvajanje mediacij vključuje mediatorje pripravnikeskladno z MEDIOS standardi usposabljanja. O vključitvi mediatorja pripravnikaorganizacija v konkretnem postopku seznani mediante.
 6. Mediacijska organizacija izvaja mediacijo z enim ali večimi mediatorji (somediacija)o čemer zagotavlja mediantom primerne informacije.
 7. Mediacijska organizacija lahko izvaja mediacijo ali njene posamezne faze sprimerno uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (npr. on‐linemediacija).
 8. Mediacijska organizacija izvaja mediacijski postopek na način, ki mediantom nepovzroča nepotrebnih administrativnih ovir ter po možnostih zagotavljainformacije, obrazce in druga gradiva tudi v e‐obliki.
 9. Mediacijska organizacija zagotavlja določnost postopka, tako da mediator zmedianti sklene mediacijski dogovor oz. dogovor o mediaciji (pogodbo s katerose uredijo procesna vprašanja glede mediacijskega postopka).
 10. Mediacijska organizacija lahko kot del storitev ponudi tudi sestavo mediacijskegasporazuma oz. pomoč pri doseganju njegove izvršljivosti.
 11. Mediacijska organizacija na zahtevo medianta izda potrdilo o njegovi udeležbi vmediaciji. Na potrdilu (zaradi zagotavljanja zaupnosti) o udeležbi ne sme bitipodatkov o drugem udeležencu, razen, če za to da izrecno soglasje.
 12. Mediacijska organizacija z jasnim cenikom mediantom zagotavlja vse potrebneinformacije glede cene mediacije.
 13. V primeru brezplačnih mediacij ali mediacij, ki se nudijo pod ugodnejšimi pogojimediacijska organizacija v ponudbi navede vir financiranja (donatorska sredstva,projektna sredstva, prostovoljna udeležba mediatorjev itd.).

 

C. ZBIRANJE PODATKOV TER VODENJE IN ARHIVIRANJE MEDIACIJSKIH SPISOV

 1. Organizacija ki izvaja mediacije, naj zbira izključno tiste osebne podatkemediantov, ki so za izvedbo mediacije nujno potrebni: ime, priimek, naslov,kontaktni podatek (elektronski naslov in/ali telefonska številka). Vsak mediantmora biti na primeren način seznanjen z namenom obdelave osebnih podatkov,za katerega je potrebno pridobiti njegovo osebno privolitev.
 2. O vsaki mediaciji naj se v skladu z zakonom vodi evidenca v obliki mediacijskegaspisa. Vsak mediacijski spis naj bo označen z identifikacijsko številko – šifro, kisama po sebi ne more razkriti osebnih podatkov. Mediacijski spis naj bo sestavljeniz večih map, ki vsebujejo različne vrste podatkov, vsebina posamezne mape pa jedostopna upravičenim osebam izključno na podlagi zakona.
 3. Mapa A naj bo označena zgolj s šifro spisa, pri čemer osebni podatki mediantovniso razvidni. Vsebuje naj podatke o vrsti mediacije (npr. družinska), o zadevi (npr.razveza, preživnina), o številu in času trajanja posameznih mediacij, o datumihposameznih srečanj ter o uspešnosti mediacije. Mapa A hkrati služi tudi kotporočilo o mediaciji in omogoča statistično obdelavo podatkov. Mapa B vsebujeosebne podatke udeležencev mediacij. Mapa C vsebuje razne dokumente, priloge.
 4. Po zaključeni mediaciji naj se mediante seznani z možnostjo uničenja mape B inmape C, pod pogojem, da organizacija ki izvaja mediacije ni dolžna hranititovrstne dokumentacije po zakonu. V tem primeru se udeležence seznani kolikočasa je organizacija dolžna hraniti podatke.
 5. O mediacijskih primerih vodi izvajalec statistiko, ki je lahko javno dostopna invključuje podatke o:•število predlogov, ki jih medianti podajo za začetek mediacije•število začetih mediacijskih postopkov• število uspešno končanih mediacijskih postopkov• število neuspešno končanih mediacijskih postopkov• odstotkovna uspešnost (odstotek uspešno zaključenih postopkov pri žekončanih postopkih)• število mediacijskih postopkov, ki so še v tekuPri vodenju statistike izvajalec zagotavlja zaupnost podatkov. Izvajalec pripravistatistiko za preteklo leto do zadnjega dne v prvem mesecu tekočega leta.Izvajalec vodi tudi skupno zbirno statistiko za naštete kategorije za vsa leta odzačetka vodenja statistike.

 

D. ZAGOTAVLJANJE ZAUPNOSTI

 1. Mediacijska organizacija skrbi za zaupnost mediacije. Za morebitne izjeme moradobiti vnaprejšnje pisno soglasje mediantov. Glede izjem, ki so določene zzakonom mora vnaprej seznaniti mediante.
 2. Zaupnost je omejena na krog oseb znotraj organizacije ki izvaja mediacije. Njenozagotavljanje je lahko natančneje urejeno z internim pravilnikom oziromapostopkovnikom organizacije.
 3. Za morebitno snemanje mediacijskih srečanj pridobi mediacijska organizacijavnaprejšnje soglasje mediantov, pri čemer organizacija pojasni namen in načinuporabe posnetega gradiva.

 

E. KAKOVOST IZVAJANJA MEDIACIJ

 1. Mediacijska organizacija si prizadeva za kakovostno izvajanje svojih storitev, zlastitudi za kakovost osebja, ki organizira izvajanje mediacij ter kakovost delamediatorjev.
 2. Mediacijska organizacija zagotavlja primerne tehnične in prostorske pogoje zaopravljanje mediacije.
 3. V primeru specifičnih mediacijskih postopkov (npr. čezmejna mediacija, mediacijana terenu, mediacija na domu itd.) mediacijska organizacija zagotavlja vsepotrebne pogoje za nemoteno izvedbo mediacije.
 4. Mediacijska organizacija ima urejen pritožbeni postopek.Mediacijska organizacija zagotovi, da lahko zoper odločitev mediacijskeorganizacije o pritožbi, s katero se mediant ne strinja, le ta začne pritožbenipostopek tudi pri zunanji instituciji oz. organu.
 5. Mediacijska organizacija mediatorje spodbuja k udeležbi na supervizijah,intervizijah in pri drugih načinih, ki so namenjeni kakovosti izvajanja mediacije.
 6. Mediacijska organizacija spodbuja, da se mediatorji zavarujejo za odgovornost zamorebitno odškodninsko odgovornost za svoje delo.

 

F. PROMOCIJA STORITEV MEDIACIJE

 1. Mediacijska organizacija etično in pošteno predstavlja svoje storitve v pravnemprometu in splošnih javnostih. Informacije zagotavlja na primeren način, pomožnosti tudi v e‐obliki (spletna stran itd.).
 2. Mediacijska organizacija zagotavlja preglednost podatkov o mediatorjih, kiizvajajo mediacije v okviru njenih storitev. Priporočeni podatki o mediatorjih soime, priimek, kraj opravljanja dejavnosti, predstavitev in reference.
 3. Mediacijska organizacija javnost obvešča o svojem članstvu v drugih mediacijskihorganizacijah oz. združenjih.
 4. Mediacijska organizacija, ki je članica druge organizacije za lahko pri promocijimediacije uporablja logotip druge organizacije v skladu z navodili le te.

 

V Ljubljani, september 2011

Upravni odbor Združenja mediacijskih organizacij Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

European Mediation Network Initiative

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Združenja mediacijskih organizacij Slovenije - Medios

 

Zavod RAKMO je ustanovni član:

Evropskega združenja za transformativno mediacijo

 

Zavod RAKMO je član:

UIA - Word Forum of Mediation Centers

PRIJAVITE SE NA E-NOVICE

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Zavod RAKMO
Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Parmova ulica 53,
1000 Ljubljana

DELOVNI ČAS

od 8. ure do 15. ure.
Vprašanja izven delavnika lahko pustite v odzivniku ali pošljete na info@rakmo.si.

KONTAKT

+386/1/436-41-17
+386/40/731-431
info@rakmo.si
© 2022 Zavod RAKMO - Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov. Vse pravice pridržane. Agencija.5ka